Close

Bezpečnostní pokyny pro vstup do pozorovatelny CO

30. 11. 1999

Spolek Pestré vrstvy, z. s., IČ: 066 64 814, se sídlem Jana Maluchy 202/49, 700 30 Ostrava – Dubina, jakožto osoba zajišťující zpřístupnění objektu Pozorovatelny CO tímto poučuje ve smyslu ust. § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, osoby vstupující do tohoto objektu o dodržování následujících pravidel pro bezpečný vstup do objektu, pohyb uvnitř objektu a výstup z objektu (dále také jako „pohyb“), a o případných rizicích spojených s tímto pohybem. Vstupem do objektu vyjadřuji tyto osoby, že se s dále uvedenými pravidly a riziky seznámily.

 1. pohyb v objektu je bez organizovaného průvodce,
 2. pohyb v objektu je pouze na vlastní nebezpečí,
 3. v objektu nejsou instalovány žádné dodatečné jistící mechanismy či pomůcky ani prvky umělého osvětlení, přičemž osoby vstupující do objektu jsou povinny dbát zvýšené opatrnosti a doporučuje se použít vlastní světelný zdroj,
 4. objekt není vhodný pro pohyb osoby se sníženou mobilitou,
 5. každá osoba vstupující do objektu je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví nebo majetku (objektu),
 6. v objektu se v jeden okamžik mohou pohybovat nejvýše tři osoby,
 7. pohyb osob mladších 15-ti let je možný pouze za doprovodu dospělé osoby,
 8. objekt má tři části, a to komínový vstup, servisní místnost a prostor pozorovací věže,
 9. uvnitř objektu jsou nízké stropy (věž cca 1,9 m, servisní místnost mimo komínový vstup cca 1,9 m)
 10. ke vstupu do objektu doporučujeme použít ochrannou přilbu,
 11. pro vstup do objektu je nutno zvednout poklop vstupní části a toto zajistit zaháčením proti samovolnému pádu a uzavření; hmotnost poklopu je cca 15 kg; doporučuje se dozor u vstupu do objektu minimálně jednou osobou,
 12. sestup do objektu a výstup z něj vede úzkým komínem po kramlovém žebříku, po kterém se může v jeden moment pohybovat pouze jedna osoba; zde je zvýšené riziko pádu a s tím spojeného rizika vzniku poranění,
 13. ze servisní místnosti vede vstup do prostoru věže, a to přes stupeň o výšce cca 1,3 m po kramlovém žebříku II, což je spojeno s rizikem pádu a možného vzniku poranění,
 14. prostor věže je stísněný a s podstatně nízkými stropy, což představuje riziko vzniku úrazu zejména poranění hlavy, dále v tomto prostou věže je nutno dbát zvýšené opatrnosti na železné části konstrukce objektu vystupujících ze stěn, které rovněž představují riziko vzniku úrazu zejména poranění hlavy,
 15. pro sestup z prostor věže do servisní místnosti je nutno opět překonat stupeň o výšce cca 1,3 m po kramlovém žebříku II, což je spojeno s rizikem pádu a možného vzniku poranění,
 16. po výlezu poslední osoby z objektu je nutno poklop vstupu zavřít a zajistit,
 17. v objektu i jeho okolí je zákaz rozdělávání ohně, táboření či přespávání a zanechávání odpadu,
 18. v případě potřeby či vzniku nenadálé situace nás prosím kontaktujte na tel. 728 916 912 nebo e-mailem na adrese festival@pestrevrstvy.cz